Eszközök

Eszközök

Minden hangtálazás más és más. Nem le­het ugyanazt a hang­tá­la­zást meg­is­mé­tel­ni. A hang­te­rá­pia ettől válik sze­mély­re sza­bot­tá az akkor és ott eszközével.

Az alábbiakban megismerheti a hangmasszázs során hasz­nált eszközöket. Közülük párnak a hangját meg is hall­gat­hatja a lap jobb oldalán. Az általam használt eszközök sor­rendje felcserélhető, s nem minden esetben alkalmazom az összes eszközt. Így (is) válik minden hangmasszázs megis­mé­tel­he­tet­lenné.

Tingsha Leghatásosabb a két agyféltek ösz­szehangolására, belső egyensúly meg­te­rem­tésére, férfi-női energiák szinkronba állítására. Jin típusú eszköz, mely a be­fo­gadást segíti elő, a csatornák meg­nyi­tá­sára szolgál.

Hangtálak A tálakat két csoportra oszthatjuk. A kisebb átmérőjű tálakkal (Jin típusú) leg­főképp a fej, és a felsőtest kezelendő. Jin típusuknál fogva az energiaszegény test­ré­szeknél alkalmazzuk. Hasznos nyi­rok­pan­gás, ízületi problémák, porcok-forgók kopása esetén. A nagyobb méretű (Jang típusú) tálak erőteljesebben, durvábban hatnak. Ezek leg­in­kább görcsoldásra, méregtelenítésre, fájdalomcsillapítás­ra, légzésjavításra szolgálnak. Ők takarítói feladatot is ellátnak. Lerakódásokat, meszesedést, felgyülemlett salakanyagokat oldanak. Ezzel járhat az első kezelés során egy kis kel­le­met­len érzés, enyhe fájdalom. Rezgésük olyan mélyen hatol be a szervezetbe, hogy minden sejtet fel tud ébreszteni, ak­ti­vi­zál­ni tudja a sejtmembránon keresztül. A csontvelőben is ki tud­ja fejteni jótékony hatását. Zengőtálak anyaga lehet arany, ezüst, higany, réz, ón, vas és ólom, melyek a hét kozmikus bolygónak felelnek meg: Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Jupiter, Mars és Szaturnusz.

Ütők, dörzsbotok
Ezek a zengőtálak megszólaltatására hasz­ná­la­to­sak, ütéssel, kongatással, dör­zsöléssel. Anyaguk különböző: bőr, gumi, filc, kender, puha és keményfa. Nem alábecsülendő a fontosságuk, hi­szen ezen eszközök alkalmazásával szó­lal­tathatóak meg a hangok, a hang­re­zo­nanciák széles spektruma.

Gong
A gong kerek, lapos ütős hangszer. Megszólaltatása gong ütővel történik. A gongot különböző erősséggel meg­szó­lal­tat­va más-más hang érhető el. Más han­got ad a gong a pereménél meg­szó­lal­tat­va, más hangot ad a közepénél meg­szó­lal­tat­va. A gong hangja rendkívül nyug­ta­tó hatású. Egyes tapasztalatok sze­rint kiemelkedő a gong fáj­da­lom­csil­la­pí­tó szerepe.

Hangvillák
Általam a csakra hangvilla szett hasz­ná­la­tos. Ezek a speciálisan ki­a­la­kí­tott hangvillák az emberi csakra frek­ven­ci­á­ja szerint vannak hangolva, minden egyes hangvilla egy csakrának felel meg. A hangvilla használatakor azt a testre, vagy testhez közel helyezve az adott hanghullám harmonizál a kezelt csak­rá­val. Így végül optimalizálódik a csakra működése.
Hallgasson bele!

A hangok hatást gyakorolnak az egész testben áramló életenergi­ára. Így behan­golják az emberi szervezetet, harmonizálják a két agy­félteke kapcsolatát, ami a test­ben létrehozza az optimá­li­san természetes működést.


A megszólaltatott zengőtál a me­ditáló személyben felhalmo­zott és gyengén működő ener­giákat feloldja, majd azokat gyógyító rezonanciával tölti fel.

hagtal_1
Előző Lejátszás Következő

Itt meghallgathatja a különböző
terápiás eszközök hangjait.

Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Mindenre tudok magyarázatot találni, legfeljebb nem stimmel.”
/falfirka/